Ganddal Skolekorps - Gøy for alle!

Vedtekter

§ 1. ORGANISASJON

Ganddal skolekorps er stiftet 09. mars 1955 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Rogaland krets.

§ 2. FORMÅL

Ganddal skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blandt medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

§ 3. OPPGAVER

Ganddal skolekorps skal:

 1. Sørge for opplæring av korpsmedlemmer i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill.

 2. Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers.

 3. Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.m.

§ 4. MEDLEMMER

 1. Aspiranter/musikanter, deres foresatte og andre interesserte opptas som medlemmer etter skriftlig søknad/innmelding. Opptak av aspiranter bør foretas i april.

 2. Korpset følger Norges Musikkkorps Forbunds til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.

 3. Utmelding skal skje skriftlig, og fratredelse skal fortrinnsvis skje ved medlemsårets slutt. Skyldig kontingent skal være betalt før utmeldelsen kan godtas. Medlemmer som trer ut av korpset skal levere tilbake uniformen nyrenset og instrumentet i god stand.

§ 5. PLIKTER

a. Aspiranter og musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag, såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsets leder varslers, om mulig i god tid på forhånd. 

b. Medlemmer plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand.
Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

c. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.

d. Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales til rett tid.

e. Et medlem som ikke følger korpsets kan bortvises fra korpset i kortere eller lengre tid. Ved gjentatte forseelser skal styret orienteres, og avgjøre spørsmålet om hvorvidt medlemmet skal bortvises fra korpset for alltid.

§ 6. KONTINGENT

 1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 2. Kontingenten forfaller til betaling hvert semester

§ 7. ARBEIDET I KORPSET

 1. Korpsets øvelser følger hovedsaklig skoleåret, med avbrudd for høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

 2. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel aspiranter, juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer.

 3. Korpset skal ha en tillitsvalgtordning med en tillitsvalgt blandt utøvende medlemmer.

 4. Ikke utøvende medlemmer av korpset har som oppgave bl.a å sørge for det økonomiske grunnlaget for korpsets drift.

 5. I forbindelse med inntekstbringende aktiviteter skal foresatte/medlemmer over 15 år utføre arbeid for korpset. Dette arbeidet regnes som en del av medlemskontingenten, for å kunne holde denne lavest mulig. Uteblivelse fra tildelt vakt, der vakten er varslet senest 10 dager før, kan føre til et ekstra gebyr. Dette gebyret fastsettes av årsmøtet. 

§ 8. DIRIGENTER/INSTRUKTØRER

Dirigenter for korpset blir ansatt av Sandnes kommune, gjennom Kulturskolen.
Eventuelt andre instruktører blir ansatt av korpsets styre etter behov. Om instruktørene eller korpsets styre ønsker det, kan det opprettes kontrakt i henhold til Norges Musikkorps Forbunds retningslinjer.

Sandnes kommune gjennom Kulturskolen, samt korpsets styre er ansvarlig for at det foreligger instruks for alle ansatte i korpset.

§ 9. ÅRSMØTET

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av september måned. Styret innkaller til årsmøte med minst fire ukers varsel.

Forslag til saker/vedtektsendringer som ønskes behandlet av årsmøtet må være skriftlig meddelt styret senest tre uker før årsmøtet.

Senest en uke før årsmøtet sender styret ut saksliste/sakspapirer med følgende innhold:

 1. Årsmelding

 2. Revidert regnskap

 3. Budsjett for kommende år

 4. Forslag til medlemskontingent

 5. Innkomne forslag

 6. Innstilling fra valgkomiteen

Årsmøtet foretar følgende valg:

 • Leder (velges for 1 år)
 • 6 styremedlemmer (velges for 2 år)
 • 2 varamedlemmer (velges for 1 år)
 • 2 revisorer med vararepr. (velges for 1 år)
 • 2 medlemmer til valgkomite for neste år.
  Komiteen konstituerer seg selv.

Styret utenom leder konstituerer seg selv.

Alle valg skjer med simpelt flertall. Ved likt stemmetall foretas loddtrekning ved personvalg, ellers er ordstyrerens stemme avgjørende. Ved personvalg avholdes skriftlig avstemning dersom et medlem forlanger dette.

Representasjon, rettigheter og voteringer:

 1. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

 2. Følgende har tale-, forslags-, og stemmerett:

  • ​​Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år skal en foresatt møte.

  • Medlemmer som har fylt 15 år har anledning til å gi foresatte fullmakt til å delta på årsmøtet og utøve rettighetene på medlemmets vegne.

  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

 3. Følgende har tale- og forslagsrett:

 • Medlemmer som ikke har fylt 15 år.

      d. Følgende har talerett:

 • Representanter fra Norges Musikkorps Forbund.
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtteønske.

§ 10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes med 2 ukers varsel til styre, korpsmedlemmer og foresatte.

§ 11. STYRET

 1. Korpset ledes av et styre bestående av 7 medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer.

 2. Korpsets utøvende medlemmer har for hvert 30. medlem krav på 1 styrerepresentant, som har møte- og stemmerett i styret. Når medlemstallet gir rett til mer enn 1 styrerepresentant, skal forskjellige grupper (f.eks. korps og drill) fortrinnsvis velge hver sin representant før noen gruppe(r) kan velge 2 eller flere representanter.

 3. Styremøter avholdes så ofte som det anses nødvendig, men minst 1 gang pr. måned (utenom ferier). Styret er beslutningdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. I ikke fulltallige møter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene forelegges et fulltallig styre.
  Til styremøtene innkalles med forslagsrett, men ikke stemmerett; dirigent/hjelpedirigent og drillinstruktør.

 4. Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å opprette det ønskede antall underkomiteer, for eksempel arrangements-, økonomi-, reise og seminar-, PR og informasjonskomite. 

§ 12. OPPLØSNING

 1. Oppløsning av korpset kan kun foretas av 2 etterfølgende årsmøter, og må være vedtatt med 2/3 flertall blandt de fremmøtte.

 2. Korpsets eiendeler og instrumenter samles inn og oppbevares på Ganddal skole i påvente av gjenopprettelse av korpset. Rektor er da ansvarlig for instrumenter og effekter, slik at disse ikke kommer på avveie. Ved oppløsning tilhører korpsets eiendeler og instrumenter Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Ganddal skole.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Endring i disse vedtektene kan kun foretas på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med 2/3 flertall blandt de fremmøtte.